понеделник, јануари 03, 2011

Мисијата на апостолот Павле како почеток на христијанството во Македонија

Ширењето на христијанството на територијата на Македонија започнало многу рано, уште во средината на I в. од н.е. и тоа е тесно поврзано со мисионерската дејност на апостолот Павле. Имено, со цел да го проповеда и рашири христијанството, не само меѓу Хебреите, туку и меѓу паганите, Павле презел три мисионерски патувања посетувајќи повеќе градови во Мала Азија, во Македонија и во Грција.1 Токму мисионерските патувања на апостолот Павле како почеток на ширењето на христијанството во Македонија се предмет на интерес на овој труд.

Нема коментари: