четврток, февруари 05, 2009

Манастирот Св.Никола Шишевски


Наспроти црквата Св.Андреја, од другата страна на езерото Матка, се наоѓа средновековната манастирска црква Св.Никола. Според анализата на најстарите сочувани фрески, црквата најверојатно била изградена и живописана во втората половина на 14 век. На фасадата се препознаваат неколку сполии т.е. камени делови, остатоци од антиката, а употребени како градежен материјал при изградбата на црквата. Се претпоставува дека истите припаѓале на антички храм т.е. светилиште кое се наоѓало во близината. Денес видливиот фрескоживопис се датира во 1630 година.

Според сочуваните изворни податоци се дознава дека манастирот за време на 15 и 16 век претставувал силен и активен културен центар во околината на Скопје. Зачувани се имињата на тројца игумени на манастирот: Јаков, Самоил и Венјамин. Од нив особено активен е првиот, Јаков, кој управувал со манастирот од 1630 до 1645 година. Во негово време црквата била одново живописана, биле купени значителен број книги за потребите на манастирот и бил купен крст за олтарната преграда. Кон крајот на 19 век, како што соопштуваат изворните податоци, како резултат на се позачестените напади на локалните арнаутски банди, манастирот целосно запустел.

Денес, манастирот Св.Никола Шишевски претставува едно од најубавите места на Матка.


Нема коментари: